اگه برنامه اندروید نوشته باشید، حتما میدونید که استفاده از فونت های غیر سیستمی چه سخت است (مثلا به سختی فشردن دست دوستی در فراسوی خطوط ارتباطی) ولی هرچه در اندروید سختی کشیدید در `IOS` راحت خواهید بود، در `IOS` تنها کافی است فونت خود را درون کنار بقیه فایل های برنامه قرار دهید و درون فایل `.plist` برنامه نام فایل فونت را بنویسید.

  • فایل فونت خود را کنار بقیه فایل های برنامه که در `xcode` مشاهده می کنید، درگ کنید
  • فایل `.plist` که حاوی اطلاعات برنامه است را باز کرده و نام فایل فونت خود را در بخش `Fonts provided by application` اضافه کنید، در صورتی که سطری با این نام وجود ندارد سطری جدید ساخته و نام آن را برابر عبارت فوق قرار دهید، نوع آن را `Array` و مقدار خانه اول آن را نام فایل فونت قرار دهید
  • حال هم از بخش `Design` هم از طریق کد میتونید فونت رو لود کنید، برای لود فونت در `Objective-C` و `Swift` میشه از کدهای زیر استفاده کرد.
``` // Objective-C UIFont *customFont = [UIFont fontWithName:@"FONT_NAME" size:20];

// Swift
var customFont = UIFont(name: "FONT_NAME", size: 20)

</p>