تابحال برای شما پیش آمده است که دانلود یک فایل در مرورگر کروم در میانه راه قطع شود و دیگر نتوانید آن را ادامه دهید؟ اگر پاسخ مثبت است بدانید و آگاه باشد که منجی شما همانا خط فرمان است.

فایل های `.crdownload` فایل های دانلود مرورگر کروم هستند که قابل اجرا کردن با برنامه ی خاصی نمی باشند ولی ساختار درونی این فایل‌ها همان ساختاری است که `wget` برای بارگذاری فایل ها استفاده میکند و این به معنی است که شما میتوانید این فایل ها را با استفاده از `wget` از مکان بازمانده بارگذاری کنید.

  • پیش از همه اطمینان حاصل کنید که `wget` را روی سیستم خود نصب دارید
  • پسوند `.crdownload` را از انتهای فایل پاک کنید
  • ترمینال خود را بازکنید و وارد دایرکتوری که فایل در آن قرار دارد بشوید
  • دستور زیر را اجرا کنید و روشنایی برسید :) ``` wget -c ```