عنوان یا title یک صفحه یکی از بخش های مهم صفحه وب محسوب میشود، چرا که کاربران توجه بسزایی به آن دارند و همچنین برای موتور جست و جو ها نیز معیار مناسبی از محتوای صفحه است. ممکن است شما بخواهید عنوان صفحات خود را بصورت پویا تغییر دهید، برای وب سایت ها مناسب است که عنوان صفحه با توجه به محتوای آن تغییر کند چرا که این امر یکی از جنبه های SEO یا بهینه سازی برای موتور جست و جو ها می باشد. در دروپال 6 تغییر پویای عنوان سایت کاری آسان است و تنها کافی تغییرات کوچکی بسته به نوع محتوا انجام دهید.

کجا باید کد مورد نظر را وارد کنیم؟

کد ایجاد عنوان متغییر می بایست درون فایل قالب سایت شما یا به تفسیر بیشتر درون فایل template.php قالب شما قرار گیرد. کد می بایست درون تابع preprocess_page در فایل template.php قالب شما قرار گیرد.

فایل template.php

کد زیر مثالی خوب و ساده برای ایجاد عنوان متغییر است ```

function mytheme_preprocess_page(&$vars) {
if(arg(0) == '' && arg(1) == NULL) {
$vars['head_title'] = " Home | Great Website ";
}
if (arg(1) == 'drupal-great') {
$vars['head_title'] = " Drupal is Awesome | Great Website";
}
}

`arg(0)` بخش اول آدرس صفحه پس از آدرس اصلی سایت و `arg(1)` بخش دوم آدرس صفحه پس از آدرس اصلی سایت می باشد. در این مثال اگر آدرس صفحه `www.site-name` باشد عنوان صفحه Home | Great Website و در صورتی که آدرس صفحه `www.site-name/home/drupal-great` باشد، عنوان صفحه Drupal is Awesome | Great Website خواهد بود.
همچنین عبارت mytheme موجود در نام تابع نیز می بایست با نام قالب شما جایگزین گردد.

<h3>فایل page.tpl.php</h3>
اگر شما به کد فوق نگاه کنید متوجه می شوید که عنوان صفحه به متغییر 'head_title' نسبت داده شده است و این متغییر می بایست در فایل page.tpl.php قالب شما چاپ شود.
<?php print $head_title; ?>