اگر مثل من موقع نصب اوبونتو سرور تنظیمات را روی DHCP قرار داده اید و اکنون می خواهید IP را بصورت Static ست کنید، راه حل ساده زیر را پیش بگیرید.

  1. فایل `/etc/network/interfaces` را باز کنید ``` sudo pico /etc/network/interfaces ```
  2. برای واسط پیش فرض که معمولا `eth0` نام دارد ``` auto eth0 iface eth0 inet dhcp ``` همانطور می بینید اکنون از `dhcp` استفاده می کند، ما `dhcp` را به `static` می دهیم، و سپس تنظیمات مورد نیاز را در پایین آن اضافه می کنیم. ``` auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 gateway 192.168.1.1 ```
  3. حال می باید تنظیمات `DNS` را با تغییر فایل `/etc/resolv.conf` اعمال کنید. ``` sudo pico /etc/resolv.conf ``` درون فایل در سطر `"name server xxx.xxx.xxx.xxx"` کاراکتر های x را با IP سرور مورد نظر خود جایگذاری کنید.
  4. حال می بایست کامپوننت شبکه را ری استارت کنید ``` sudo /etc/init.d/networking restart ```

حالشو ببرید