در پایگاه داده فایلی sqlite دستورات ایجاد تغییر در جداول به اندازه کافی قدرتمند نیستند و برخی از کارها همانند تغییر نام یک ستون امکان پذیر نیست، از این رو جهت ایجاد تغییر در یک جدول مناسب ترین راه حذف جدول و ایجاد جدول جدید می باشد. در صورتی که اطلاعات موجود در جدول برای شما حائز اهمیت است می توانید به روش زیر عمل کنید.

  • تغییر نام جدول به یک نام دیگر
  • ایجاد جدول جدید با همین نام
  • وارد کردن اطلاعات جدول قبلی در جدول جدید
  • حذف جدول قبلی
برای انجام مراحل فوق می توانید از دستوراتی مشابه دستورات زیر استفاده کنید. ``` ALTER TABLE table_name RENAME TO old_table; # Rename table CREATE TABLE table_name ( ... ); # Create new table INSERT INTO table_name ( /new_columns/ ) SELECT /old_columns/ FROM old_table; # Move data to new table DROP TABLE old_table; # drop old table ``` در کد فوق `/new_columns/` نام ستون های موجود در حدول جدید که مترادف ستون های جدول قبلی هستند و `/old_columns/` نام ستون های جدول قبلی هستند که می خواهید به جدول جدید انتقال دهید.