چند روزی میشه درگیر مقایسه کارایی مانگو‌دی‌بی با مای‌اس‌کیو‌ال هستم (اگر نتایج قابل استنادی بدست بیارم حتما در یک پست منتشر میکنم) در این روند نیاز داشتم چندین دستور `INSERT` رو یکجا توی پایگاه‌داده اجرا کنم که خب نتیجه منجر شد به کدی که قراره در این پست ببنیم. اگه با نحوه اتصال به مای‌اس‌کیو‌ال در جاوا آشنا نیستید این پست رو بخونید، در اینجا چون هدف ما ایجاد دسته‌ای داده‌ها است بجای کلاس `java.sql.Statement` از کلاس `java.sql.PreparedStatement` استفاده میکنیم.

Connection con=DriverManager.getConnection(
                "jdbc:mysql://localhost/"+dbName,username,password);
String query = "Insert INTO sample VALUES (?,?,?,?,?)";
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(query);
for(/** loop variables **/) {
	 pstmt.setLong(1, System.currentTimeMillis());
     pstmt.setInt(2, rand.nextInt(numCashRegisters));
     pstmt.setInt(3, thisCustomerId);
     pstmt.setInt(4, rand.nextInt(numProducts));
     pstmt.setInt(5, (int)thisPrice);
	 // add Insert to batch
	 pstmt.addBatch();
}
// and finally execute all
pstmt.executeBatch();
con.close();