پیشتر نیز درباره‌ی دستورات ترمینال حرف زده بودیم، اگر شما عاشق باشید بدون شک در بسیاری از موارد ترمینال را به برنامه‌های زیبا و پرزرق و برق ترجیح میدهید. اینجا میخواهیم به یکی از دستورات ترمینال بپردازیم، دستور `cut` با استفاده از این فرمان میتوانید رشته‌های موجود را بصورت سطری با یک مشخص کننده خاص جدا کنید، برای نمونه فرض کنید پنج آدرس ایمیل زیر را درون فایل `mails.txt` دردست داریم و میخواهیم آدرس سایت آنها را جدا کنیم:

``` farnabaz@gmail.com hello@moror.ir info@farnabaz.ir test@4paye.ir ahadbirang@gmail.com ```

سرراست برویم سراغ دستور

``` $ cat mails.txt | cut -d'@' -f2 ```

در دستور بالا `-d'@'` مشخص کننده عبارت جداکننده است و منظور از `-f2` این است که پس از جداسازی هر سطر دومین بخش هر سطر با برگردان. پس با این توصیف خروجی به این شکل خواهد بود

``` gmail.com moror.ir farnabaz.ir 4paye.ir gmail.com ```

اگر دوست دارید بیشتر در مورد فرمان `cut` بدانید، بدون شک دستور `man` راه حل خوبی است.

``` man cut ```