تفاوت بین واحد های مختلف اندازه در اندروید چیست؟ کجا و چرا باید از کدامیک استفاده کرد؟
px پیکسل: مشخص کننده تعداد پیکسل در صفحه است
mm میلی متر: مشخص کننده میلی متر بر مبنای اندازه فیزیکی صفحه نمایش می باشد.
in اینچ: مشخص کننده اینچ بر مبنای اندازه فیزیکی صفحه نمایش می باشد.
pt نقطه: مشخص کننده 1/72 مقدار یک اینچ بر مبنای صفحه نمایس می باشد.
dp یا Density-independent Pixels: مقداری انتزاعی برمبنای اندازه فیزیکی صفحه نمایش می باشد، این واحد وابسته به رزولوشن تصویر می باشد بطوری که مقدار 1dp در روزلوشن 160dpi برابر مقدار 1px می باشد. نسبت dp به px برحسب میزان چگالی صفحه نمایش تغییر می کند و وابسته با آن است.
sp یا Scale-independent Pixels : این مقدار شبیه dp می باشد با این تفاوت به مقیاس نمایش داده به کاربر نیز وابسته است. توصیه میشود از این واحد برای مشخص کردن اندازه فونت استفاده شود.

  • هرگز تاجای ممکن از واحد هایی غیر از spو dp استفاده نکنید، استفاده از این دو واحد باعث می شود برنامه شما برای اندازه های مختلف صفحه نمایش سازگارتر باشد.
  • بهترین مورد استفاده از sp برای تعیین اندازه فونت ها است.
  • واحد dip نام دیگر dp است، این دو تفاوتی با هم ندارند.