MySQL تنها پایگاه استخراج داده های مرتب و قانونمند نیست، یک از ویژگی های ارزشمند این پایگاه داده واکشی رکورد ها بصورت تصادفی است که کاربرد های خاصی همچون

  • نمایش اطاعات جدا از محتوای آنها
  • نمایش مطالب مرتبط با یک مطلب بصورت تصادفی
دارد. نحوه کار بسیار ساده است: ``` SELECT id, title, description FROM products WHERE active = 1 AND stock > 0 ORDER BY RAND() LIMIT 4 ``` در کد فوق ``` ORDER BY RAND() ``` باعث واکشی رکورد ها بصورت تصادفی می شود.