PHP Image Thumbnails یکی از مسائلی که همواره برای نمایش تصاویر در گالری ها و اسلاید ها در وب وجود دارد بزرگ بودن اندازه تصویر از اندازه لازم برای نمایش است که باعث افزایش حجم سایت شده و زمان لود را افزایش می دهد. کد زیر نمونه ای ساده و کارآمد است برای تبدیل تصاویر به اندازه های کوچکتر و استفاده از آن: ```

function make_thumb($src, $dest, $desired_width) {

/* read the source image */
$source_image = imagecreatefromjpeg($src);
$width = imagesx($source_image);
$height = imagesy($source_image);

/* find the "desired height" of this thumbnail, relative to the desired width  */
$desired_height = floor($height * ($desired_width / $width));

/* create a new, "virtual" image */
$virtual_image = imagecreatetruecolor($desired_width, $desired_height);

/* copy source image at a resized size */
imagecopyresampled($virtual_image, $source_image, 0, 0, 0, 0, $desired_width, $desired_height, $width, $height);

/* create the physical thumbnail image to its destination */
imagejpeg($virtual_image, $dest);

}

کد بالا از کتابخانه GD2 پی اچ پی استفاده می کند.