1- شعاع کره را خوانده و مساحت و حجم انرا محاسبه کند. حجم=4/3mr^3 مساحت کره= 4mr2 m=3.14

2- درجه حرارتی را به فارنهایت گرفته وسپس انرا به سانتی گراد تبدیل نماید.
c=5/9(f-32)

در زیر سه تابع نوشته شده ازت که اولی volume حجم کره، دومی surface مساحت کره و سومی تبدیل فارنهایت به سانتی گراد را انجام میدهد.
خروجی کد را هم می توانید در IDEONE ببینید.


#include <stdio.h>

float pi = 3.14;
float radius = 2.5;

float temp;

float volume(float r) {
  return (4 / 3) * pi * r * r * r;
}

float area(float r) {
	return 4 * pi * r * r;
}

float to_celcius(float fahrenheit) {
	return (5 / 9.0) * (fahrenheit - 32);
}

int main() {
	scanf("%f", &radius);
	printf("Radius: %.2f\n", radius);
  printf("Volume = %f\n", volume(radius));
  printf("Area = %f\n", area(radius));
  
  scanf("%f", &temp);
	printf("Temp: %.2f\n", temp);
  printf("Celcius = %f", to_celcius(temp));
  
  return 0;
}