فعلا دارم فکر میکنم که چی می‌تونم درمورد خودم بنویسم.
اگه کنجکاو بودید میتونید اینجاها پیدام کنید.